Дәреже өлшемін радианға және керісінше аудару

1.Кез-келген бұрыштың радиалды өлшемін оның осы дәрежесі бойынша табу үшін градустардың санын / 180 0.017453-ке көбейту керек, минуттар саны / ( 180 · 60) 0.000291, секундтар саны / ( 180 · 60 · 60 ) 0.000005 және табылған туындыларды қосу.

Мысал. Төртінші ондық белгіге дейінгі дәлдікпен 12°30'
бұрышының радиандық өлшемін табыңыз.

Шешімі. 12-ді / 180-ге көбейтіңіз: 12 · 0.017453 0.2094.
30 көбейтіңіз / (180 · 60 ) : 30 · 0.000291 0.0087.
Енді біз табамыз: 12°30' 0.2094 + 0.0087 = 0.2181 рад.

2.Чтобы найти градусную меру любого угла по его данной радианной мере, надо умножить число радиан на 180° / 57°.296 = 57°17’45” (относительная погрешность результата составит ~ 0.0004%, что соответствует абсолютной погрешности ~ 5” для полного оборота 360°).

Мысал . 1.4 рад бұрышының градустық өлшемін 1 ' дәлдікпен табыңыз.

Шешімі . Біз дәйекті түрде табамыз: 1 рад 57°17'45” ;
0.4 рад 0.4 · 57°.296 = 22°.9184;
0°.9184 · 60 55’.104; 0’.104 · 60 6”.
Осылайша, 0.4 рад 22°55'6" содан кейін:

1 рад = 57°17 ' 45”
+
0.4 рад = 22°55 ' 6”
_____________________
1.4 рад = 80°12 ' 51”

Бұл нәтижені қажетті дәлдікке дөңгелектегеннен кейін 1 'соңында аламыз: 1.4 рад = 80°13".