Үшбұрыштың элементтері арасындағы негізгі қатынастар

Теорема косинусов. Синус теоремасы. Тангенс теоремасы.
Аудан формулалары, Герон формуласы.
Сипатталған және жазылған шеңберлердің Радиусы.

Белгілеулер: A, b, c – жақтары; A, B, C – бұрыштары; p = ( a + b + c ) / 2 - Жартылай периметр; h – биіктігі; S –
ауданы; R – сипатталған шеңбердің радиусы; r – жазылған шеңбердің радиусы.

Теорема косинусов:

Синус теоремасы:

Тангенс теоремасы:

Аудан формулалары, Герон формуласы:

Сипатталған және жазылған шеңберлердің Радиусы: