Арифметикалық орта шама

Арифметикалық орта шама — бірнеше санның (x1, x2, ..., xn) қосындысын қосылғыштардың санына (n) бөлгеннен шыққан бөлінді сан

Бiрнeшe санның арифметикалық ортасы деп сол сандардың қосындысын қосылғыштар санына бөлгенде шығатын бөліндіні айтады.

Шаманың модасы — оның берілген мәндерінің ішіндегі жиілігі ең көбі.

Медиана — шамалардың орташа мәнін сипаттайтын статистикалық сипаттама.