Шеңбер және шеңбер формулалары

Ереже

Шеңбер — жазықтықтың нүктелерінің геометриялық орны, олардан берілген нүктеге дейінгі қашықтық нөлге тең емес.
Шеңбер — барлық нүктелері қисық сызықпен бірдей жазықтықта орналасқан берілген нүктеден (орталықтан) бірдей қашықтықта орналасқан жабық жазық қисық. Сондай-ақ, шеңберді шеңбермен шектелген жазықтықтың бөлігі ретінде анықтауға болады.

Шеңбер ауданының формуласы

Геометриялық фигураның ауданы - берілген фигураның жабық контурымен шектелген беттің бөлігі. Шеңбердің ауданы ондағы квадрат бірліктердің санымен көрсетіледі.

1)Шеңбердің ауданы пи (3.1415) санына радиус квадратының көбейтіндісіне тең.

2)Шеңбердің ауданы оны шектейтін шеңбердің ұзындығының жартысына тең.

P - Шеңбер периметрі (шеңбер Ұзындығы) π - пи саны (3.1415) r - шеңбердің радиусы

Шеңбер периметрінің формуласы (шеңбер Ұзындығы)

Геометриялық фигураның периметрі - жазық геометриялық фигураның шекараларының жалпы ұзындығы. Периметрдің ұзындығы бірдей өлшемге ие.

1)Шеңбердің периметрі радиусы екі пи көбейтіндісіне тең (3.1415).

P - Шеңбер периметрі (шеңбер ұзындығы) π - пи саны (3.1415) r - шеңбердің радиусы (шеңбердің)