Шеңбер дегеніміз не


Шеңберді анықтау

Ереже

Щеңбермен шектелген жазықтықтың көптеген нүктелері деп аталады.

Шеңбердің нүктелері белгілі бір O нүктесінен белгілі бір оң саннан аз немесе оған тең қашықтыққа шығарылады. 1).

Шеңбердің центрі оны шектейтін шеңбердің центрімен сәйкес келеді. Шеңберді шектейтін шеңбер осы шеңберге жатады. Шеңберді шектейтін шеңбердің екі нүктесін байланыстыратын және шеңбердің ортасынан өтетін кесінді диаметрі деп аталады және D-мен белгіленеді (сурет. 1). Диаметрі екі радиусқа тең: d=2R.

R радиусы шеңберінің ауданы формула бойынша есептеледі:

S=πr2 или S=πd24, где d=2r и π≈3,14.