Шеңбердің периметрін қалай табуға болады

Формулалар

Шеңбердің периметрін табу үшін оны шектейтін шеңбердің ұзындығын есептеу керек.


Шеңбердің ұзындығын табу үшін формулалардың бірін қолдануға болады


l=2πr немесе l=πdмұндағы r және d сәйкесінше шеңбердің радиусы мен диаметрі, ал π≈3.1415926535.... Шеңбердің радиусы-шеңбердің ортасын шеңбердің нүктесімен байланыстыратын кесінді. Диаметр-шеңбердің екі нүктесін байланыстыратын және оның ортасынан өтетін кесінді. Π саны-шеңбер ұзындығының оның диаметрінің ұзындығына қатынасын білдіретін математикалық тұрақты.